Aangepaste kerkdiensten

Iedere 4e zondag van de maand wordt er, in de Oude Kerk op De Markt, een zogeheten ‘aangepaste kerkdienst’ gehouden.

Jaarrooster kerkdiensten

Wat er ‘aangepast’ is in deze diensten? Niet eens zo heel veel!

We luisteren naar de Bijbel, denken daarover na, we belijden ons geloof, bidden tot de Here God en we zingen tot Zijn eer. Aangepast is alleen de ‘toon’. Het is immers een kerkdienst die gehouden wordt vóór mensen met een verstandelijk beperking. Daar zit de ‘aanpassing’ in. Dat wil zeggen dat de voorgangers proberen, ieder op zijn eigen wijze, het evangelie op een kinderlijke (en dus niet kinderachtige) en beeldende manier te verkondigen. Toegegeven: het gaat er soms anders aan toe dan u wellicht gewend bent. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen soms zo enthousiast en spontaan zijn, dat ze een vraag, die gesteld wordt, ook écht hardop beantwoorden of dat ze bijvoorbeeld de woorden van de geloofsbelijdenis hardop meezeggen – soms vóór de voorganger uit. Dat is even wennen misschien, maar áls je er eenmaal aan gewend bent wordt zo’n dienst al gauw extra feestelijk en soms zelfs een toonbeeld van dat ontvangen-als-een-kind, wat veel ‘grote’ mensen hard verleerd zijn!

De diensten beginnen om 11.15 uur, voorgangers zijn doorgaans de predikanten van de samenwerkende kerken in onze stichting. Vooraf is er, vanaf 10.15 uur, in het naastgelegen gebouw Eltheto de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

In de diverse kerkbladen in Veenendaal en de regio evenals in de plaatselijke pers worden de diensten aangekondigd. Wilt u weten wanneer de diensten worden gehouden, klik hier.

In de loop der jaren heeft al een aantal verstandelijk beperkte mensen in de aangepaste kerkdienst openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Daarnaast is het, al enkele keren voorgekomen dat ook de Heilige Doop kon worden bediend. De verantwoordelijkheid van de aangepaste kerkdienst berust bij die kerkenraad, waarvan de predikant voorgaat. Naast predikant vaardigt een kerkenraad dus óók een ouderling en een diaken af.

Het thema van de diensten sluit vaak aan op datgene wat ook op de bijbelgroepen aan de orde is geweest.

We zingen in de diensten vaak bekende liederen, die ook op de bijbelgroepen weer worden gezongen. Het is en blijft immers de bedoeling de hele dienst zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de leefwereld van onze verstandelijk beperkte broeders en zusters. We willen sámen geloven – met hen. Om die reden is het taalgebruik van ‘de Tien Geboden’ en ‘de Apostolische Geloofsbelijdenis’ (die beide in de aangepaste kerkdienst worden gelezen) door onze stichting enigszins aangepast.

Oude kerk op de markt samen geloven Veenendaal

Aangepaste kerkdienst in Oude kerk te Veenendaal

Tropetist tijdens stichting samen geloven

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen